Chậu Lan Giả Gỗ

Giá: Liên hệ

Chậu Giả Gỗ có 2 loại

Chậu Giả Gỗ Dày 

  • Phi 20 (150c/bao)
  • Phi 23 (70c/bao)
  • Phi 26 (60c/bao)
  • Phi 30 (70c/bao)

Chậu Giả Gỗ Nan Phụ

  • Phi 20 (200c/bao)
  • Phi 23 (150c/bao)
  • Phi 26 (100c/bao)
  • Phi 30 (100c/bao)
  • Phi 35 (40c/bao)